Voorbeeld klachtenbrief GGZ

Als u ontevreden bent over de behandeling of diensten die u heeft ontvangen van een GGZ-instelling, is het belangrijk om uw klachten kenbaar te maken. Een klachtenbrief is een effectieve manier om uw zorgen en ontevredenheid te uiten en om een oplossing te zoeken voor uw problemen. In dit artikel bieden we een voorbeeld klachtenbrief GGZ aan, die u kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw eigen brief.

Uw naam

Uw adres

Uw postcode en woonplaats

Datum

Naam GGZ-instelling

Adres GGZ-instelling

Postcode en plaats GGZ-instelling

Betreft: Klacht over [naam behandelaar/afdeling]

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon],

Ik schrijf u deze brief om mijn ontevredenheid te uiten over de behandeling die ik heb ontvangen bij [naam GGZ-instelling]. Ik ben van mening dat mijn rechten als pati├źnt zijn geschonden en ik wil graag dat er actie wordt ondernomen om mijn klachten serieus te nemen en op te lossen.

Ik heb de volgende klachten:

  1. Onvoldoende communicatie: Ik voel me niet serieus genomen door mijn behandelaar. Er is sprake van een gebrek aan communicatie en ik heb het gevoel dat mijn zorgen en behoeften niet serieus worden genomen.
  2. Gebrek aan professionaliteit: Ik ben teleurgesteld in de professionaliteit van de behandelaar. Er zijn meerdere keren afspraken niet nagekomen en er is sprake geweest van ongepast gedrag tijdens de sessies.
  3. Gebrek aan privacy: Ik heb gemerkt dat mijn vertrouwelijke informatie niet altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Er zijn situaties geweest waarin ik het gevoel had dat mijn privacy werd geschonden.

Ik heb geprobeerd mijn klachten te bespreken met mijn behandelaar, maar ik voel me niet serieus genomen en er is geen actie ondernomen om mijn zorgen aan te pakken. Daarom voel ik me genoodzaakt om deze klachtenbrief te schrijven en mijn klachten officieel kenbaar te maken.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn klachten serieus te nemen en een onderzoek in te stellen naar de genoemde problemen. Ik verwacht dat er passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze problemen in de toekomst niet meer voorkomen.

Daarnaast wil ik graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van mijn klacht en de genomen maatregelen. Ik verzoek u vriendelijk om binnen [aantal dagen] na ontvangst van deze brief schriftelijk te reageren op mijn klachten en de te nemen stappen.

Ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen en dat mijn klachten serieus worden genomen. Ik ben bereid om in gesprek te gaan om mijn klachten verder toe te lichten en om tot een passende oplossing te komen.

Ik vertrouw erop dat u mijn klachten serieus neemt en ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Bijlagen:

– Eventuele bijlagen met bewijsmateriaal of correspondentie

Let op: Dit is een voorbeeld klachtenbrief GGZ en dient als leidraad. Pas de brief aan naar uw eigen situatie en voeg indien nodig specifieke details toe.

Belangrijk: Het is raadzaam om een kopie van de klachtenbrief te bewaren voor uw eigen administratie.

Disclaimer: Dit artikel is alleen bedoeld als informatieve gids en biedt geen juridisch advies. Raadpleeg een professional voor specifieke juridische kwesties.

Plaats een reactie